Уведомление за поверителност при кандидатстване за работа

Настоящото уведомление за поверителност има за цел да Ви информира относно начина, по който използваме личните Ви данни, когато кандидатствате за работа в Майлан.

1. ЗА НАС

С настоящото Уведомление Ви информираме, че ние, Майлан ЕООД (наричано по-нататък „Майлан“ или „ние“, част от групата на Майлан, включваща Майлан Н.В. и всички нейни дъщерни дружества и клонове по света), събираме и обработваме личните Ви данни, когато кандидатствате за работа при нас.

2. КАК МАЙЛАН СЪБИРА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Майлан събира личните Ви данни, когато:

 • кандидатствате за обявена на уебсайта или по друг начин позиция в Майлан, включително чрез агенции за подбор на персонал или интернет платформи за търсене на работа
 • подадете запитване за възможности за работа при нас;
 • наш служител Ви препоръча за работа в Майлан;
 • в процеса на подбор поискаме от Вас допълнителна информация, поканим Ви на интервю, помолим Ви да попълните тестове за умения или други тестовe, както и комбинация от посочените;
 • Ви одобрим за определена позиция, но е необходимо да ни предоставите допълнителна информация като условие за сключване на договор между нас (например правото Ви да пребивавате в България).

3. ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО ДА СЪБИРАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Майлан обработва Вашите лични данни за целите на оценка на кандидатурата Ви и предприемане на стъпки по назначаването Ви за конкретна позиция, както и ако сте ни ги предоставили във връзка със запитване относно възможности за присъединяване към нашия екип. Майлан събира данните Ви, защото:

 • това е необходимо за изпълнение на договор между Вас и Майлан, или за предприемане на стъпки за сключване на такъв договор;
 • имаме законово задължение да обработваме Вашите данни, например ако е необходимо да ни предоставите информация относно съдебното си минало или здравословно състояние;
 • Ви одобрим за определена позиция, но е необходимо да ни предоставите допълнителна информация като условие за сключване на трудовия договор, например правото Ви да пребивавате в България.
 • 4. ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ

  Личните данни, които събираме и можем да Ви поискаме, се отнасят единствено за изпълнението на посочените в това Уведомление цели. Обръщаме внимание, че Вие нямате задължение да ни предоставите Вашите данни, вкл. тези, за които Ви помолим допълнително, ако не го направите, това може да даде отражение на Вашата кандидатура или назначение в Майлан.

  Оценка на кандидатурата Ви /p>

  • идентификационни данни като Вашите име и фамилия, както и данни за контакт с Вас
  • данни за образование и компетентности
  • данни за предишен опит и работодатели
  • препоръки
  • други лични данни, които сте преценили да ни предоставите с Вашите документи за кандидатстване (като автобиография, мотивационно писмо и др.)

  Назначаване

  След като Ви одобрим за позицията, ние ще поискаме следната допълнителна информация:

   данни за идентификация – ще проверим данните Ви по документ за самоличност, както и ще направим копие от свидетелството Ви за управление на МПС и талон, ако позицията Ви е свързана с предоставяне на служебен автомобил; Ваша снимка в електронен формат;
  • доказателства за Вашето образование и компетентности – копия на дипломи, сертификати, които имат отношение към Вашата позиция;
  • съдебно минало – ще поискаме свидетелство за съдимост, ако такова се изисква по закон във връзка с трудовото правоотношение;
  • медицински данни - документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа;
  • банкови данни – за изплащане на възнаграждението Ви;
  • данните относно доходите Ви, получавани от трудови правоотношения през годината на назначението Ви;
  • данни относно придобит трудов и осигурителен стаж във връзка с правото на ползване на отпуски съгласно изискванията на Кодекса на труда и други приложими нормативни актове.

  5. СРОК, ЗА КОЙТО ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ СЕ СЪХРАНЯВАТ

  Вашите лични данни се съхраняват от Майлан само за периода, за който са необходими за изпълнение на целите, за които са събрани или обработвани.

  Във връзка с това Майлан прилага следните срокове за съхраняване на данни:

  • не Ви одобрим за позицията, за която сте кандидатствали – за срок от 6 месеца от приключване на процедурата по подбор, освен ако сте предоставили съгласието си да съхраняваме данните Ви за по-дълъг срок, с оглед бъдещи позиции в Майлан
  • подали сте запитване за възможности за работа в Майлан – ако няма свободни позиции към този момент, ние няма да съхраняваме данните Ви;
  • когато успешно преминете процеса на подбор, Вашите данни се съхраняват в трудовото Ви досие съгласно сроковете, приложими в тези случаи.

  6. ПОЛУЧАТЕЛИ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

  Майлан споделя личните Ви данни със следните категории получатели:

  • Майлан споделя личните Ви данни със съответните дъщерни дружества и клонове от групата Майлан при спазване на принципа „необходимост да се знае“ (напр. споделяне на данни, свързани с набиране на персонал, между набиращото персонал дружество и дружеството майка, и др.)
  • Майлан може да сподели личните Ви данни и с трети страни при следните условия:

  • когато е необходимо Майлан да сподели такива лични данни със своите доставчици на услуги, действащи от негово име, а именно нашите доставчици на технически услуги като поддръжка и хостинг или дублиращ процесор, агенции за подбор на персонал и други партньори;
  • при получаване от Майлан на искане от съдебен орган или друг упълномощен по закон орган на власт за предоставяне на такива лични данни в съответствие с действащото законодателство.
  • когато имаме законово задължение за това, например на НАП, НОИ и др.

  7. МЕЖДУНАРОДНО ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ

  За целите на оценка на Вашата кандидатура, може да е необходимо Майлан да предаде личните Ви данни в държави, различни от държавата, в която първоначално са събрани.

  Тези държави може да нямат същите закони за защита на данните като тези на държавата, в която първоначално сте предоставили лични данни.

  Относно предаване на лични данни от Майлан на офиси на Mylan N.V., установени в САЩ: Mylan N.V. e сертифицирано съгласно Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ, установен от Министерство на търговията и Европейската комисия относно събирането, съхраняването, използването, предаването и друг вид обработване на лични данни, предадени от ЕИП на САЩ. Повече информация за Щита за личните данни, вж.

  https://www.privacyshield.gov

  Обръщаме Ви внимание, че може да предадем личните Ви данни в друга трета държава, освен САЩ, която е призната за „сигурна държава“, в съответствие с решението на Европейската комисия относно адекватното ниво на защита.

  В останалите случаи на предаване на лични данни от Майлан на друго дружество от Група Майлан или доставчик трета страна, установен в различна държава: Майлан въвежда адекватни гаранции за защитата на поверителността и основните права и свободи на гражданите, както и за способността тези граждани да упражняват съответните си права.

  8. ВАШИТЕ ПРАВА ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

  Имате право да поискате от Майлан:

  • Достъп до, коригиране или изтриване на лични данни
  • Ограничаване на обработването на личните Ви данни или на възражение срещу обработването
  • Преносимост на данните (т.е. да поискате личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат).
  • Когато обработването се основава на съгласието Ви, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Имате също право да подадете жалба до компетентния надзорен орган: Комисия за защита на личните данни.

   За да упражните правата си, се свържете с нас, както е посочено в раздел 11 по-долу Контакт относно личните данни.

   9. КАК ЗАЩИТАВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

   Майлан ще полага всички усилия, за да защитава личните Ви данни от повреждане, загуба, разкриване, злоупотреба, проникване, промяна или унищожаване. За да защитим поверителността на данните, прилагаме физически, технически и административни гаранции. Ограничаваме достъпа до личните Ви данни само до лицата, на които им е необходима тази информация, за да Ви предоставят ползи или услуги. Освен това обучаваме служителите си относно поверителността.

   10. ПРОМЕНИ В НАШАТА ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА ОТНОСНО ПОВЕРИТЕЛНОСТТА

   Майлан може по всяко време да промени политиката си за поверителност. Ако Майлан планира да коригира политиката си за поверителност (напр. ако Майлан има намерение да използва личните Ви данни за цели, различни от посочените в действащата към момента на събирането на данните политика за поверителност, и при спазване на принципа за законосъобразност), ще бъде публикувано съобщение за промените в изменената версия на действащата политика за поверителност, която ще влезе в сила от датата на публикуването ѝ. Майлан ще Ви уведомява за всякакви промени чрез публикуването им на страницата с политиката за поверителност или по електронна поща, или друг вид уведомление.

   11. КОНТАКТ ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ДАННИ / ВЪПРОСИ

   За всякакви въпроси или коментари, свързани с тази политика за поверителност, начина на събиране и използване на личните Ви данни от Майлан, упражняването на правата си относно събраните Ви лични данни (вж. раздел 9), моля, свържете се със съответния отдел на Майлан по:

   Можете да се свържете и с Длъжностното лице по защита на данните, което Майлан е назначила и което отговаря за спазването на законодателството относно защитата на данните.

   Име на ДЛЗД: Одри Герин /Audrey Gerin/
   Данни за контакт на ДЛЗД: dataprivacy@mylan.com

BG-ABT-46 (12/2019)

Последна промяна  14.1.2020г.