Уведомление за поверителност


Майлан отдава важно значение на неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни. Mylan спазва Общия регламент за защита на лични данни (GDPR), в сила от 25 май 2018, и приведе в съответствие своите политики, за да отразят новата регулация относно това как използваме и защитаваме личните Ви данни, и относно Вашите права, свързани с тях.

Настоящото Уведомление за поверителност има за цел да информира медицинските специалисти, с които Майлан поддържа професионални отношения, относно начина, по който използваме личните Ви данни

1. ЗА НАС

С настоящото Уведомление Ви информираме, че ние, „Майлан“ ЕООД (наричано по-нататък „Майлан“ или „ние“, част от групата на Майлан, включваща Майлан Н.В. и всички нейни дъщерни дружества и клонове по света), събираме и обработваме личните Ви данни, когато установяваме контакт с Вас и в хода на развитие на нашите професионални взаимоотношения.

2. КАК МАЙЛАН СЪБИРА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Майлан събира личните Ви данни, когато:

 • Вие ни ги предоставите – например при комуникация и при срещи с наши медицински търговски представители или други служители на Майлан, или когато си сътрудничим по различни проекти като клинични изпитвания или участвате в различни срещи, организирани от нас или други организации;
 • информацията за Вас е публично достъпна – например уебсайтове на лечебни заведения, на университети, институции или други уебсайтове със здравна насоченост, материали от конференции и други здравни събития;
 • те ни бъдат предоставени от трети лица – например от лица, предоставящи специализирани продукти и услуги на организации, свързани със здравеопазването.
 • 3. НА КАКВО ОСНОВАНИЕ И ЗА КАКВИ ЦЕЛИ ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

  Майлан обработва Вашите лични данни, защото:

  • сте ни предоставили съгласието си за обработването на Вашите данни, като получаване на информация относно наши лекарствени продукти или терапевтични новости;
  • това е необходимо за изпълнение на договор между Вас и Майлан, или за предприемане на стъпки за сключване на такъв договор, например когато участвате в експертна среща, организирана от Майлан;
  • имаме законово задължение да обработваме Вашите данни, например когато Ви предоставяме мостри от наши лекарствени продукти;
  • това е необходимо за целите на нашите легитимни интереси и обработването не засяга ненужно Вашите интереси или основните Ви права и свободи, например за да Ви предложим да участвате в клинични изпитвания или друга изследователска дейност, осъществявани от Майлан.

  Обработваме Вашите лични данни при строго спазване на принципа „ограничение на целите“ – само са конкретни, изрично указани цели и само за постигане на тези цели. Ние използваме личната Ви информация:

  • управление на нашите професионални взаимоотношения - за да планираме и проследяваме контактите и срещите ни с Вас; за да изпълним задълженията си съгласно договор, сключен с Вас – за да извършим плащане на хонорар, данъци и счетоводно отчитане, организиране на участие в мероприятие, спонсорирано от Майлан; за да развиваме и предоставяме информация и материали за лекарства, продукти, пациентски програми и услуги на Mylan, в съответствие с изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за медицинските изделия и съответните подзаконовите нормативни актове, като различна маркетингова, търговска и образователна информация на Mylan, включваща:
   • бюлетини на Майлан – информационни и образователни имейли относно заболявания, терапевтични новости и научни достижения на Майлан, наши продукти и услуги
   • известия – за нови продукти и услуги на Майлан
   • информация за пациентски програми, които Майлан подкрепя
   • информация за мероприятия, организирани или спонсорирани от Майлан – уеб-семинари, конференции, експертни срещи и други.
   • информация за клинични изпитвания и други изследователски дейности
   • регулаторна и ценова информация и/или данни за реимбурсация, свързана с лекарства на Mylan

  • спазване на наши законови задължения или политики и стандарти, които сме възприели – например когато Ви предоставим мостри от наш лекарствен продукт, когато ви предоставяме обучителни и/или други материали, свързани с нашите задължения за прилагане на допълнителни мерки за намаляване на рисковете при употреба на наши лекарствени продукти, или е необходимо да извършим оповестяване съгласно и Кодекса за поведение на Medicines for Europe ( www.medicinesforeurope.com ); относно данните, които обработваме при проследяване на лекарствената безопасност, оплаквания, свързани с качеството, вж. [линк към политиката]
  • защита на легитимните икономически интереси - за упражняване на правото ни на защита, когато са накърнени наши права и законни интереси, за провеждане на одити и др.

  4. ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ

  Събираме и обработваме следните Ваши лични данни:

  • данни за контакт с Вас - име, служебен адрес, служебен телефон и имейл, друга информация за връзка
  • li>професионална информация като звание, квалификация, специалност и опит
  • данни при предоставяне на стойност – например възнаграждения за услуги и консултантска дейност, разходи за пътуване, настаняване и др.
  • финансова информация – банкова сметка, данъчна (например регистрация по ДДС) и осигурителна информация (като осигурителен доход)
  • фотографски изображения, видео и гласови записи
  • информация относно Ваши публикации, оценки или виждания по отношение на терапии и терапевтични стратегии, опита и впечатленията Ви от лечението с лекарствени продукти на Mylan
  • информация относно клинични изпитвания, в които сте участвали като изследовател
  • данни за участието Ви в програми за подкрепа на пациентите или програми за проучване на пазара, организирани и финансирани от Майлан
  • данни за участието Ви в срещи, организирани от Mylan или национални/международни медицински организации
  • данни за направени искания и предоставяне на мостри на лекарства на Mylan

  5. СРОК, ЗА КОЙТО ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ СЕ СЪХРАНЯВАТ

  Вашите лични данни се съхраняват от Майлан само за периода, за който са необходими за изпълнение на целите, за които са събрани или обработвани.

  Личните Ви данни, които обработваме, за да спазим свое законово задължение, съхраняваме за срока, който се изисква от закона.

  Когато обработваме личните Ви данни на основание сключен между нас договор, те ще бъдат съхранявани за срока на договора и до изтичане на предвидения в закона срок, в рамките на който можем да упражним и защитим правата си в случай на спорове.

  В случай на обработване за зашита на нашите легитимни интереси, съхраняваме данните за целите и за срок на удовлетворяване на нашите интереси.

  Всички останали лични данни за Вас ще съхраняваме за срок до 10 години, считано от последния ни контакт с Вас, или до оттегляне на Вашето съгласие, освен в случаите, когато действащ нормативен акт предвижда по-дълъг срок на съхранение.

  6. ПОЛУЧАТЕЛИ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

  Майлан споделя личните Ви данни със следните категории получатели:

  • Майлан споделя личните Ви данни със съответните дъщерни дружества и клонове от групата Майлан при спазване на принципа „необходимост да се знае“ (напр. споделяне на данни, свързани с вашето сътрудничество с Майлан по различни проекти, между дружеството, с което сътрудничите и други клонове от групата Майлан)
  • Майлан може да сподели личните Ви данни и с трети страни при следните условия:
   • когато е необходимо Майлан да сподели такива лични данни със своите доставчици на услуги, действащи от негово име, а именно нашите доставчици на технически услуги като поддръжка и хостинг или дублиращ процесор, агенции за организиране на събития и мероприятия и други партньори;
   • при получаване от Майлан на искане от съдебен орган или друг упълномощен по закон орган на власт за предоставяне на такива лични данни в съответствие с действащото законодателство;
   • с държавни органи, регулаторни органи, съдилища и др., когато имаме законово задължение за това.
   • Когато сте ни предоставили съгласието, в съответствие със задълженията си съгласно Кодекса за поведение на Medicines for Europe ( www.medicinesforeurope.com) Майлан оповестява предоставянията на стойност за срок от 3 години чрез интернет страницата на Българска Генерична Фармацевтична Асоциация ( https://bgpharma.bg/bg/opovesteni-danni.html)

  7. МЕЖДУНАРОДНО ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ

  С цел управление на нашите професионални взаимоотношения, спазване на политики и стандарти на групата Майлан, както и за изпълнение на наши законови задължения и/или за защита на легитимните ни интереси, може да е необходимо да предадем личните Ви данни в държави, различни от държавата, в която първоначално са събрани. Тези държави може да нямат същите закони за защита на данните като тези на държавата, в която първоначално сте предоставили лични данни.

  Относно предаване на лични данни от Майлан на офиси на Mylan N.V., установени в САЩ: Mylan N.V. e сертифицирано съгласно Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ, установен от Министерство на търговията и Европейската комисия относно събирането, съхраняването, използването, предаването и друг вид обработване на лични данни, предадени от ЕИП на САЩ. Повече информация за Щита за личните данни, вж. https://www.privacyshield.gov

  Обръщаме Ви внимание, че може да предадем личните Ви данни в друга трета държава, освен САЩ, която е призната за „сигурна държава“, в съответствие с решението на Европейската комисия относно адекватното ниво на защита. В останалите случаи на предаване на лични данни от Майлан на друго дружество от Група Майлан или доставчик трета страна, установен в различна държава: Майлан въвежда адекватни гаранции за защитата на поверителността и основните права и свободи на гражданите, както и за способността тези граждани да упражняват съответните си права.

  8. ВАШИТЕ ПРАВА ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

  Имате право да поискате от Майлан:

  • Достъп до, коригиране или изтриване на лични данни;
  • Ограничаване на обработването на личните Ви данни или на възражение срещу обработването
  • Преносимост на данните (т.е. да поискате личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат).
  • Когато обработването се основава на съгласието Ви, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Когато обработването на данните Ви се основава на наше законово задължение, упражняването на правото Ви на изтриване и възражение не може да бъде удовлетворено. В случай че тези Ваши данни са непълни или неточни, имате право на поискате тяхното коригиране.

   Имате също право да подадете жалба до компетентния надзорен орган, а именно: Комисията за защита на личните данни - адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: https:// www.cpdp.bg .

   За да упражните правата си, се свържете с нас, както е посочено в раздел 11 по-долу Контакт относно личните данни.

   9. КАК ЗАЩИТАВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

   Майлан ще полага всички усилия, за да защитава личните Ви данни от повреждане, загуба, разкриване, злоупотреба, проникване, промяна или унищожаване. За да защитим поверителността на данните, прилагаме физически, технически и административни гаранции. Ограничаваме достъпа до личните Ви данни само до лицата, на които им е необходима тази информация, за да Ви предоставят ползи или услуги. Освен това обучаваме служителите си относно поверителността.

   10. ПРОМЕНИ В НАШЕТО УВЕДОМЛЕНИЕ И ПРАКТИКА ОТНОСНО ПОВЕРИТЕЛНОСТТА

   Майлан може по всяко време да промени Уведомлението си за поверителност. Ако Майлан планира да коригира Уведомлението си за поверителност (напр. ако Майлан има намерение да използва личните Ви данни за цели, различни от посочените в действащото към момента на събирането на данните Уведомление за поверителност, и при спазване на принципа за законосъобразност), ще бъде публикувано съобщение за промените в изменената версия на действащото Уведомление за поверителност, което ще влезе в сила от датата на публикуването му. Майлан ще Ви уведомява за всякакви промени чрез публикуването им на страницата с Уведомлението за поверителност или по електронна поща..

   11. КОНТАКТ ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ДАННИ / ВЪПРОСИ

   За всякакви въпроси или коментари, свързани с това Уведомление за поверителност, начина на събиране и използване на личните Ви данни от Майлан, упражняването на правата си относно събраните Ви лични данни (вж. раздел 8), моля, свържете се с Майлан по един от следните начини:

   • Ел. поща: dataprivacy@mylan.com ; или на
   • Адрес: България, София 1505, бул. „Ситняково“ № 48, Бизнес сграда „Сердика“, ет. 7

   Можете да се свържете и с Длъжностното лице по защита на данните, което Майлан е назначила и което отговаря за спазването на законодателството относно защитата на данните: Име на ДЛЗД: Audrey Gerin;
   Данни за контакт на ДЛЗД: dataprivacy@mylan.com

BG-ABT-48 (12/2019)

Последна промяна  14.1.2020г.