Правила и условия

Общи условия за ползване

Ние сме Майлан ЕООД („Дружеството“) и сме оператор на www.mylan.bg („Уебсайтът“). Ние сме дружество, регистрирано в Търговския регистър на Република България с ЕИК: 130461755;

седалище и адрес на управление: гр. София, 1505, бул. „Ситняково“ 48, ет. 7, Сердика офиси

адрес за кореспонденция: гр. София, 1505, бул. „Ситняково“ 48, ет. 7, Сердика офиси

телефон:_ +359 2 4455400                             

ДДС регистрационен номер:_BG130461755;

Сертификат на администратор на лични данни № 108642 / 16.07.2015 г.                  

Надзорни органи:

Комисия за защита на потребителите, адрес: гр. София, п.к. 1000, пл. „Славейков” № 4А, етажи 3, 4 и  6, факс: 02/9884218, телефон : +359700 111 22; електронна поща: info@kzp.bg; уебсайт: www.kzp.bg.

Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”, телефон: +359291-53-518; електронна поща: kzld@cpdp.bg; уебсайт: www.cpdp.bg

Моля, прегледайте внимателно настоящите общи условия за ползване, които се прилагат към всяко лице, посещаващо Уебсайта. Чрез достъпа (зареждането) и използването на този Уебсайт и след натискане на съответния бутон, който се появява на основната страница на Уебсайта, Вие се съгласявате да се придържате към и да бъдете обвързан с настоящите общи условия, както и всички последващи техни изменения, които са действащи  към момента на ползването от Ваша страна на Уебсайта. Дружеството може да променя тези общи условия по всяко време без предупреждение чрез тяхното актуализиране, като ние Ви  съветваме да преглеждате общите условия, защото всякакви подобни промени ще бъдат задължителни за Вас. Потребителите ще бъдат информирани за всички промени, чрез поместване на съобщение, което ще бъде достъпно на видно място на Уебсайта.

Авторско право

Освен ако друго не е предвидено в закон, авторското право и други права за интелектуална собственост във всички материали на Уебсайта (включително, но не само фотографии и графични изображения) са собственост на Дружеството или неговите лицензодатели. При спазване на посочените по-долу разпоредби, всички права, които не са изрично предоставени, се запазват. Всякаква употреба на извадки от Уебсайта в противоречие с настоящите условия, за каквито и да е цели, е забранена. Ако нарушите някоя от разпоредбите  на настоящите общи условия, ние запазваме правото си да прекратим достъпа Ви за използване на нашия Уебсайт, като в подобен случай Вие трябва незабавно да унищожите всякакви свалени или принтирани извадки от Уебсайта.

Може да сваляте и принтирате извадки от този Уебсайт за лична употреба и може да предоставяте такива на други лица при спазване на следните условия:

1. документите и съответните графики на Уебсайта не са променени по какъвто и да е начин;

2. графиките на Уебсайта не са използвани отделно от съпътстващия ги текст; и

3. всички копия съдържат отбелязване за авторското право, търговската марка на Дружеството, както и текстa на тази разпоредба.

Вие нямате право да продавате или да публикувате  съдържанието на Уебсайта. По-конкретно, Вие нямате право да създавате копия или по друг начин да използвате материалите налични на нашия Уебсайт за каквито и да е търговски цели. Може да правите електронни препратки към всяка страница на Уебсайта само след изрично писмено съгласие от страна на Дружеството 

(вижте  раздел „Вашите действия” по-долу), при условие, че правите само препратки към нашите страници, но не и в случай, че копирате нашите страници или препратките са направени по начин, по който се създава погрешно впечатление, че съдържанието на нашия Уебсайт е Ваша собственост или че нашият Уебсайт одобрява или е свързан с Вашия. В допълнение, Вие имате право да правите електронни препратки към нашия Уебсайт, при условие, че:

1. не премахвате, не нарушавате и не изменяте по друг начин размера или външния вид на логото на Mylan;

2. не създавате рамка или каквато и да е друга, основаваща се на браузър или на очертани граници, среда около този уебсайт;

3.  не оставяте никакво съмнение, че  Дружеството одобрява които и да е продукти или услуги, различни от своите собствени;

4. не представяте некоректно Вашата връзка с Дружеството, нито представяте каквато и да е грешна информация за Дружеството;

5. не използвате която и да е от търговските марки на Mylan, посочени на Уебсайта, без изричното писмено съгласие на Дружеството;

6. не правите електронни препратки чрез  уебсайт, който не е Ваша собственост; и

7. Вашият уебсайт не съдържа отблъскващо, обидно или спорно съдържание, или съдържание, нарушаващо правото на интелектуална собственост, или други права на което и да е трето лице, или съдържание, което не е в съответствие с приложимото законодателство.

Дружеството си запазва правото да Ви отнеме правото за създаване на електронни препратки към Уебсайта при нарушаване на настоящите общи условия, както и да предприеме всякакви други действия, които счете за подходящи. Вие следва изцяло да компенсирате Дружеството за всички загуби или вреди, претърпени от Дружеството или от компания в групата, вследствие на нарушение на тези разпоредби.

Електронни препратки към уебсайтове на трети лица (линкинг)

Този Уебсайт може да съдържа електронни препратки към уебсайтове на трети лица, които са предоставени за удобство на потребителите на нашия Уебсайт. Mylan не гарантира и не носи отговорност за каквато и да е информация, налична на уебсайта, към който води препратката.

Непредоставяне на гаранции

Въпреки че Дружеството полага усилия да предоставя актуална и точна информация на Уебсайта, то по никакъв начин не предоставя и категорично отрича всякакви изрични или конклудентни гаранции или декларации (включително и без ограничение всякакви подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за определена употреба или липса на нарушения) по отношение на тази информация, нейната точност, пълнота или честотата, с която същата бива актуализирана. Вие се съгласявате, че използвате този Уебсайт, като информацията и услугите на същия се предоставят „ТАКИВА, КАКВИТО СА” и ”ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА НАЛИЧНИ“. Дружеството не поема отговорност за каквито и да е грешки или пропуски в съдържанието на този Уебсайт. Дружеството не гарантира, че (i) Уебсайтът ще отговори на Вашите очаквания; (ii) достъпът до Уебсайта ще е непрекъснат, сигурен и без грешки; (iii) резултатите, които могат да бъдат получени при използването  на Уебсайта, ще бъдат точни и надеждни; (iv) качеството на стоките и услугите, налични на Уебсайта, ще отговорят на очакванията Ви; (v) всякакви грешки на Уебсайта ще бъдат поправени; (vi) че използването от Ваша страна на Уебсайта или какъвто и да е материал от Уебсайта, няма да повреди компютърната ви система или Вашето  мобилно устройство или че това няма да доведе до загуба на данни.

Ограничаване на отговорност

Вие използвате Уебсайта на свой собствен риск. При никакви обстоятелства Дружеството или който и да е от неговите управители, служители или представители не носят отговорност, пряко или непряко , за каквито и да е вреди от всякакъв вид, включително и без ограничение преки, случайни, косвени или обичайни вреди, или за каквито и да е претенции или загуби, възникнали в резултат от или във връзка със създаването, използването или доверието  в този Уебсайт, или всеки друг Уебсайт на Mylan, или друг уебсайт, към който е направена електронна препратка, или каквато и да е информация, получена чрез такъв сайт, или от невъзможността такъв сайт да бъде използван. Това ограничение включва вреди, причинени на Вашия компютър и оборудване или компютърни вируси, които могат да засегнат Вашия компютър или друга Ваша собственост, пропуснати ползи, загуба на търговска клиентела, или други нематериални загуби (дори ако Дружеството е било предупредено за възможността от подобни вреди), настъпили в резултат от: (i) използването или невъзможността Уебсайтът да бъде използван; (ii) цената за получаване на заместващи стоки и услуги, произхождащи от каквито и да е стоки, данни, информация или получени услуги, или получени съобщения, или сделка, в която е взето участие чрез, от или в резултат на Уебсайта; (iii) неразрешен достъп до или промяна на Вашите предавания или данни; (iv) изявления или поведение на който и да е потребител или трето лице на Уебсайта; (v) Вашето доверие относно съдържанието, до което Ви е предоставен достъп от страна на Дружеството; или (vi) всеки друг въпрос, свързан с Уебсайта.

Страните се съгласяват, че отговорността на  Дружеството или на който и да е от неговите управители, служители или представители, произтичаща от или свързана с Уебсайта или използването на предоставеното от Mylan съдържание, независимо от нейното основание (договор, деликт, нарушение на гаранция или друго) няма да  надвишава 100 евро общо. Нищо в тези общи условия не може да изключи или ограничи отговорността, произтичаща от умишлени или грубо-небрежни действия или бездействия, както и всяка друга отговорност, която не може да бъде изключена или ограничена съгласно приложимото законодателство.

Обезщетения

Вие се съгласявате да защитавате и предпазвате Дружеството или който и да е от неговите управители, служители или представители  от претенции или искове, включително и без ограничение претенции относно правни и счетоводни разходи, възникващи в резултат от (i) използването или доверието в представеното Ви от трети лица съдържание; (ii) използването или доверието в представеното от Дружеството съдържание;  (iii) неправилното използване на Уебсайта; или (iv) нарушаването от Ваша страна на тези общи условия. Дружеството ще Ви уведоми незабавно за всяка такава претенция. 

Липса на предписания и съвети

Никаква част от съдържанието на този Уебсайт не трябва да бъде възприемана като медицински, правни, инвестиционни, финансови или други съвети, или препоръки. Без ограничения, съдържанието на сайтовете не заменя медицински съвети, медицински прегледи или предписания, дадени от медицински лица.

Вашето поведение

Не може да променяте или да опитвате да променяте Уебсайта. Не може да създавате електронни препратки към Уебсайта без предварителното писмено разрешение на Дружеството. В допълнение, не може да използвате услугите на Уебсайта по начин, който може да навреди, претовари или развали сървърите на Дружеството или сървърите, до които Дружеството има достъп, или да засегне използването на услуги на Уебсайта от трети лица, да засегне чужди акаунти, компютърни системи или мрежи, свързани с който и да е сървър на Mylan или Уебсайта, чрез хакерски атаки, опити за разкриване на пароли или по друг начин. Не може да придобивате или да опитвате да придобиете каквито и да е материали или информация чрез средства, които не са умишлено предоставени за употреба чрез Уебсайта. 

Вие можете да използвате услугите на Уебсайта само за лични, нетърговски цели. Не трябва да използвате услугите на Уебсайта (i) за  да публикувате потребителски коментари, съдържащи спам или дублиращи се по друг начин, или непоискани съобщения, в нарушение на приложимото право; (ii) да качвате или публикувате престъпни, нецензурни, заплашителни, клеветнически или други неправомерни материали, включително материали, вредни за деца или 

нарушаващи правото на лична неприкосновеност на трети лица; (iii) качвате или публикувате материал, съдържащ софтуерен вирус или други увреждащи компютъра кодове, файлове, скриптове, агенти или програми; (iv) да привличате с търговска цел, който и да е от потребителите на услуги на Уебсайта, чрез използване на лична информация или комуникация от форум, достъпен на Уебсайта; или (v) в нарушение на приложимото право.

Не трябва да заобикаляте, да нарушавате или по друг начин да засягате  елементи, свързани със сигурността на Уебсайта или тези, предвиждащи ограничения при използването на услугите на Уебсайта.

Ограничаване на отговорността

Въпреки че Дружеството полага всички разумни усилия, за да осигури коректност на информацията налична на Уебсайта, то не гарантира точността и пълнотата на материалите достъпни на Уебсайта. Дружеството може да променя материалите на Уебсайта, както и продуктите и цените, посочени в него, по всяко време без предупреждение. Възможно е съдържанието на Уебсайта да не е актуално, като Дружеството не поема ангажимент да обновява и актуализира такова съдържание.

Съдържанието на Уебсайта е предоставено „ТАКОВА, КАКВОТО Е“ без никакви условия или гаранции. Дружеството изключва всякакви гаранции, декларации, условия, обещания и други до максималната степен, позволена от закона, (включително и без ограничение, предвидените в закона гаранции за качество, годност за определена употреба или грижа на добър стопанин), които биха били приложими във връзка с Уебсайта.

Приложимо право

Тези общи условия, тяхното тълкуване, както и всички спорове между Вас и Дружеството, възникнали във връзка с общите условия и техния предмет,  се уреждат съгласно разпоредбите на българското право. Страните се съгласяват, че всички спорове между тях, произтичащи от тези общи условия, ще бъдат решавани от компетентния съгласно приложимото българско право съд.
 

Последна промяна  11.12.2015г.